Козметички техничар

Козметички техничар

Први разред

Други разред

1.

Српски језик и књижевност*

 

1.

Српски језик и књижевност*

 

2.

__________________ језик*

 

2.

__________________ језик*

 

3.

Физичко васпитање

 

3.

Физичко васпитање

 

4.

Математика

 

4.

Математика

 

5.

Рачунарство и информатика

 

5.

Хемија

 

6.

Историја

 

6.

Биологија

 

7.

Ликовна култура

 

7.

Масажа

 

8.

Физика

 

8.

Здравствена психологија

 

9.

Географија

 

9.

Микробиологија са епидемиологијом

 

10.

Хемија

 

10.

Патологија

 

11.

Биологија

 

11.

Естетска нега

 

12

Анатомија и физиологија

 

12.

Фармакологија

 

13

Масажа

 

13.

Медицинска биохемија

 

14

Хигијена и здравствено васпитање

 

14.

Грађанско васпитање

 

15,

Латински језик

 

 

Верска настава

 

16.

Прва помоћ

 

 

 

 

17.

Грађанско васпитање

 

 

 

 

 

Верска настава

 

 

 

 

 

 

 

Трећи разред

Четврти разред

1.

Српски језик и књижевност*

 

1.

Српски језик и књижевност*

 

2.

__________________ језик*

 

2.

__________________ језик*

 

3.

Физичко васпитање

 

3.

Физичко васпитање

 

4.

Математика

 

4.

Математика

 

5.

Социологија са правима грађана

 

5.

Естетска нега

 

6.

Естетска нега

 

6.

Козметологија

 

7.

Медицинска етика

 

7.

Дерматологија са негом

 

8.

Физикална медицина

 

8.

Естетска хирургија са негом

 

9.

Козметологија

 

9.

Предузетништво

 

10.

Дерматологија

 

10.

Грађанско васпитање

 

11.

Основи клиничке медицине

 

 

Верска настава

 

12.

Грађанско васпитање

 

11.

Изборни предмет **

 

 

Верска настава

 

 

 

 

13.

Изборни предмет*

 

 

 

 

 

*Музичка култура, Изабрана поглавља математике, Биологија (одабране теме), Историја (одабране теме), Хемија, Хемија биомолекула, Физика, Логика са етиком, Инфектологија, Култура тела

** Музичка култура, Изабрана поглавља математике, Биологија (одабране теме), Историја (одабране теме), Хемија, Хемија биомолекула, Физика, Логика са етиком, Медицинска географија, Медицинска информатика, Исхрана