МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године

ОПИС ПОСЛА

– Спровођење поступка пријема и отпуста болесника
– Обављање здравствене неге болесника
– Обављање медикаментозног лечења болесника
– Спровођење дијагностичких и терапеутских поступака
– Спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите

ЦИЉЕВИ

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге болесника и медикаментозног лечења болесника, спровођење дијагностичких и терапеутских поступака и спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.
Неопходност и сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР буде оспособљена за:
– примену теоријских знања у практичном контексту;
– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
– примену мера заштите животне средине у процесу рада;
– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.