SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
OSPOSOBLJAVANJE
Ovo četvorogodišnje obrazovanje pruža kako stručno tako i dobro opšte obrazovanje. Teorijska nastava i vežbe izvode se u kabinetima. Medicinska sestra - vaspitač uči predškolsku, dečiju i opštu psihologiju. Tokom školovanja učenici stiču zdravstveno i pedagoško obrazovanje za rad na poslovima nege i vaspitanja dece uzrasta od jedne do tri godine.

OPIS POSLA
Medicinska sestra - vaspitač radi u obdaništima sa zdravom decom, uzrasta od jedne do tri godine, na poslovima nege i vaspitanja. Povija, oblači decu i igra se sa njima. Aktivno učestvuje u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Medicinska sestra - vaspitač sarađuje sa roditeljima, planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru.
RADNI ZAHTEVI
Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečiji boravak (sanitarni pregled), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečiji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Medicinska sestra - vaspitač vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"     e-mail: sssvetisava@yahoo.com